Ochrana osobných údajov

Vyššie podpísaný uchádzač o zodpovedanie dotazu z formulára (ďalej „Uchádzač„) týmto poskytuje spoločnosti DESIGN FACTORY s.r.o., IČO: 36 225 363, so sídlom Staničná 1772/9 Holíč 908 51, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave pod vložkou 10747/T ( „Správca„) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR„).

Uchádzač súhlas udeľuje na účely posúdenia svojej osoby čoby uchádzača o zamestnanie alebo pre možnosť odpovedať na položený dotaz u Správca.

Správca bude spracovávať pre tieto účely iba osobné údaje subjektu údajov, ako budú obsiahnuté v dokumentoch poskytnutých subjektom údajov v súvislosti s uvedenými účely, najmä v profesijnom životopise. Správca bude spracovávať vyššie uvedené osobné údaje len po dobu nevyhnutne nutnú pre naplnenie účelu, maximálne však 6 mesiacov. Subjekt berie na vedomie, že má voči Správcovi právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, ďalej práva (iii) požadovať vysvetlenie v prípade podozrenia, že spracovanie osobných údajov je narušená ochrana môjho osobného a súkromného života alebo že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, (iv) požadovať nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, najmä formou zastavenie nakladania osobnými údajmi, ich opravou, doplnením či odstránením, (v) obrátiť sa na úrad na ochranu osobných údajov, (vi) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (vii) na obmedzenie spracovanie osobných údajov a ďalej taktiež (viii) právo na prenosnosť údajov a (ix) právo na námietku, po ktorej spracovaní mojich osobných údajov ukončí, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré previažeme jej nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov.

Subjekt berie na vedomie, že tento súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať, a to osobne v sídle Správca, telefonicky na tel. Čísle +421 905 720 744 alebo zaslaním emailu na adresu info@hausadom.sk.

Potvrdzujem, že som mal dostatočný čas prečítať si toto Poučenie, zoznámiť sa s podmienkami spracovania osobných údajov a najmä zvážiť poskytnutie súhlasu / ov so spracovaním mojich osobných údajov.